W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.

ul. Bydgoskich Przemysłowców 6
85-862 Bydgoszcz
(biurowiec IDEA)

tel. 52 365 33 10

adres e-mail: biuro@bppt.pl

NIP: 953-249-38-87
REGON: 340011279
KRS: 0000237714

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA  DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Dane administratora danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy.

Nazwa:                                       Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres:                                         ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz

KRS:                                            0000237714

REGON:                                      340011279

NIP:                                             953-249-38-87

Kapitał zakładowy:                  106 0016 000,00 zł

Telefon:                                       tel. 52 365 33 10

E-mail:                                         BIURO@BPPT.PL

 

2. Dane inspektora ochrony danych osobowych. 

Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych.  

Telefon:                                     506 012 947

      E-mail:                                       BIURO@BPPT.PL

 

3. Cel przetwarzania danych osobowych wraz z podstawą prawną przetwarzania. 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:

  • dokonania na Państwa żądanie określonych czynności związanych na przykład z informacją na temat prowadzonej przez Administratora działalności (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • wykonania umowy, której Państwo będziecie lub jesteście stroną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, celem wypełnienia przez Administratora takich obowiązków jak np. realizacji żądań organów ścigania, organów kontroli i na potrzeby postępowań sądowych, wystawienia i przekazania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, a także do realizacji innych obowiązków nałożonych na Administratora na mocy przepisów powszechnie obowiązujących (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • prowadzenie marketingu  bezpośredniego  produktów  i  usług  Administratora, współpraca z kontrahentem w ramach prowadzonej przez ADO działalności gospodarczej oraz dochodzenie roszczeń Co  stanowi  prawnie usprawiedliwiony  interes Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.

 

4. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych.

Zakres  przetwarzanych  danych  osobowych  obejmuje dane identyfikacyjne oraz kontaktowe w szczególności: imię, nazwisko, adres, PESEL lub nr i seria dowodu osobistego, numer telefonu, adres e-mail. 

 

5. Odbiorcy danych osobowych. 

Dane osobowe będą przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, uczestniczącym w wykonaniu naszych czynności w ramach prowadzonej przez nas działalności lub działającym na nasze zlecenie, tj.: dostawcom  usług,  systemów,  narzędzi  i  programów  IT  oraz  podmiotom  obsługującym  te  systemy,  narzędzia  i programy; dostawcom usług hostingowych; dostawcom usług księgowych, rachunkowych, prawnych, podatkowych, konsultingowych, audytowych, kurierskich oraz operatorom pocztowym. Ponadto,  dane  osobowe  mogą  być  udostępniane  innym  podmiotom,  jeśli  taki obowiązek wynika z przepisów prawa.

 

6. Okres przetwarzania danych osobowych. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub przez okres niezbędny do korzystania z nich w celu, dla którego zostały zebrane, a zatem przez czas trwania umowy oraz przez okres ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczenia, którego źródłem jest umowa, nie krócej jednak niż okres przedawnienia tego roszczenia. Ponadto, w przypadku danych, których okres przechowywania wynika z przepisów prawa będziemy je przechowywać przez taki okres.

 

7. Zasady przetwarzania danych osobowych.

 

7.1 ADO nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

7.2 ADO przetwarza Państwa dane samodzielnie – brak współadministrowania. 

7.3 ADO nie przetwarza Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonuje profilowania danych. 

 

8. Katalog praw jakie przysługują Państwu w zakresie przetwarzania danych osobowych przez ADO.

8.1 Prawo dostępu do danych osobowych

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, które przekażecie Państwo ADO, albo które ADO pozyskał od innej osoby. Aby skorzystać z tego prawa należy wysłać żądanie w formie pisemnej listem poleconym na wskazany adres ADO albo e-mailowej na wskazany adres poczty elektronicznej ADO.

8.2 Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Informujemy, iż w zakresie danych osobowych, które są pobierane i przetwarzane wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) - macie Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak w takiej sytuacji cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem czynności przetwarzania dokonanych zanim tę zgodę cofnięto. Aby skorzystać z tego prawa należy wysłać żądanie w formie pisemnej listem poleconym na wskazany adres ADO albo e-mailowej na wskazany adres poczty elektronicznej ADO.

8.3 Prawo wniesienia skargi

Informujemy, iż macie Państwo prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych. Skargę tą można wnieść do organu nadzoru - Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych –za pośrednictwem strony internetowej (www.uodo.gov.pl) lub pod adresem: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8.4 Wymóg podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych o których mowa w rozdziale 7 niniejszej polityki prywatności jest całkowicie dobrowolne, jednak w przypadku, gdy zdecydują się Państwo odmówić ich podania informujemy, iż realizacja usług ADO na Państwa rzecz może okazać się niemożliwa. 

8.5 Prawo do usunięcia danych osobowych

Informujemy, że macie Państwo prawo żądania od ADO niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a ADO ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, z poniższym zastrzeżeniem.

Prawo do usunięcia danych osobowych jest wyłączone w sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych oparte jest na podstawie prawnej innej niż zgoda osoby, której dane są przetwarzane. Nadto prawo do usunięcia danych osobowych nie przysługuje w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się przez ADO z prawnego obowiązku lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8.6 Prawo do wniesienia sprzeciwu

Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje w sytuacji przetwarzania danych osobowych w oparciu o podstawę prawną wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Za wyjątkiem sytuacji, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przewidujący przetwarzanie danych osobowych ze względu na niezbędność dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. 

8.7 Prawo do przenoszenia danych osobowych

Informujemy, że macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Państwa dotyczą, a które to dostarczyliście ADO.

Macie Państwo również prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony ADO. Jeżeli jest to technicznie możliwe macie Państwo również prawo żądać aby ADO przesłał wskazane dane osobowe innemu administratorowi bezpośrednio.

8.8 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że macie Państwo prawo do żądania od ADO ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:

  1. gdy kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  2. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Państwo, sprzeciwicie się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. gdy ADO nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie ADO są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

 

8.9 Prawo do sprostowania danych osobowych

Informujemy, iż macie Państwo prawo żądania od ADO niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe. Macie Państwo również prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. Aby skorzystać z tego prawa należy wysłać żądanie w formie pisemnej listem poleconym na wskazany adres ADO albo e-mailowej na wskazany adres poczty elektronicznej ADO.

 

Powiadom znajomego